FANDOM


Krogan

Krogan

“Rozhodně to byl nejpůsobivější krogan, jakého kdy Edan viděl. Při dvou a půl metrech výšky a váze téměř dvou set kilogramů byl velký i na průměr své ještěří rasy. Jako u všech kroganů byla i jeho páteř prohnutá a vzbuzovala dojem, že je její majitel hrbáč. Dojem navíc umocňovaly kostěné hřebeny vyrůstající z jeho zad, krku, a ramen, tvořící silnou skořápku, ze které vyčuhovala tupá hlava.”

Krogané se vyvinuli v nehostinném smrtícím prostředí. Ještě do vynalezení střelného prachu zůstalo nejčastější příčinou kroganské smrti „sežrání děsivým predátorem“. Poté už to bylo velice běžné „zastřelení“.

Když je později objevili salariané, byli krogané brutálním primitivním druhem bojujícím o přežití v nukleární zimě, kterou si sami přivodili. Salariané ovlivnili jejich kulturní vývoj a naučili je používat a vyrábět moderní technologie, aby mohli krogané sloužit jako vojáci ve válce proti rachni.

Po osvobození z krutých podmínek jejich domovské planety zažili rychle se množící krogané nevídanou populační explozi. Začali kolonizovat blízké světy, a to i přesto, že již byly obydlené. Kroganské povstání trvalo téměř sto let a skončilo teprve ve chvíli, kdy turiané vypustili genofág, biologickou zbraň vytvořenou salariany, která rozdrtila veškerý odpor kroganů.

Kvůli genofágu přežije přibližně 1 z 1000 narozených dětí, a dnes jsou tak krogané pozvolna vymírajícím, ale velice odolným, druhem. Není proto překvapující, že chovají zášť vůči všem ostatním národům, především pak turianům a salarianům

FyziologieEditovat

Kroganconcept

Krogané se vyvinuli ve smrtícím prostředí. Milióny let tvrdého boje o život, unikání větším predátorům, nakažlivých chorob a nedostatku surovin na jejich rodné planetě zvané Tuchanka přetvořily tyto ještěry v experty na přežití. Snad nejvíce o smrtícím prostředí Tuchanky vypovídají kroganské oči. Ačkoliv jsou krogané dle obvyklých definic predátoři, jejich oči jsou umístěny po stranách, podobně jako to lze vidět u pozemského dobytka či vysoké zvěře. Mají zorné pole 240 stupňů, jež je mnohem vhodnější k odhalování blížících se nepřátel než k samotnému lovu.

Po tělesné stránce jsou krogané téměř nezničitelní, jejich kůží nepronikne žádná chladná zbraň, vyjma molekulární čepele (ačkoliv toto je kontroverzní; Kai Leng údajně zabil krogana jen nožem). Disponují několika funkčními kopiemi všech důležitých orgánů, takže často dokáží přežít i ztrátu jednoho či dvou kusů daného orgánu. Místo nervového systému mají druhý oběžný systém, který vodí elektrický náboj. Krogan nemůže být nikdy paralyzován, maximálně přijde o trochu této vodivé tekutiny, avšak tělo vše zavčas doplní.

V hrbu na zádech se ukládá voda a tuky, které kroganům pomáhají přežít období hladu. Velký hrb je chloubou každého krogana - spousta tuku značí, že krogan je veleúspěšným predátorem. Nejznámějším biologickým rysem kroganů je však jejich závratná plodnost a rychlé dospívání dětí. Když se krogané vymanili z vroucího kotle Tuchanky, populace rázem vystřelila do nebeských výšin. Jen kvůli genofágu se krogané nepřemnožili natolik, že by udupali všechny ostatní druhy ve vesmíru. Dnes se s těmi výjimečnými kroganskými samicemi, které dokáží porodit živé dítě, zachází jako se strategickými zdroji. Náčelníci s nimi diplomaticky obchodují, nebo (a to mnohem častěji) se o ně vedou války.


KulturaEditovat

KroganMonument

Kruté podmínky jejich mateřské planety vytvořily z kroganů druh houževnatý jak tělesně, tak i povahově. Krogané vždy projevovali sklony k sobectví, bezohlednosti a neomalenosti. Váží si síly a schopnosti postarat se sami o sebe, jsou zvyklí na proradnost a zradu. Slabí a ohleduplní jedinci totiž dlouho nepřežijí. Jejich kultura považuje „hrabání na vlastním písečku“ za úplnou samozřejmost.

Po potlačení kroganského povstání velmi utrpěl koncept kroganského vůdcovství. Zatímco dříve vládli nejmocnější náčelníci silou, která jim umožňovala podmanit si celé sluneční soustavy, dnes je vzácností, když má jeden vůdce třeba jen 1000 oddaných válečníků. Většina kroganů důvěřuje a slouží jedině sama sobě. Tento samotářský přístup pramení částečně i z hluboce zakořeněného fatalismu a pocitu marnosti, což jsou jen sociální důsledky genofágu, který dříve početný kroganský druh zdevastoval na pouhý zlomek někdejší populace. Krogané jsou rozezleni tím, jak jim celá galaxie jde po krku, a o šanci svého druhu na přežití nemají valné mínění. Přežívající krogané nevidí důvod, proč budovat lepší zítřky, když stejně žádné zítřky nebudou. Žijí filosofií „zabij, drancuj a buď sobecký, protože zítra všichni zemřeme“.


GenofágEditovat

Genofág je biologická zbraň, jež byla vyvinuta k potlačení kroganského povstání. Již od počátku války měli krogané nad Radou navrch. Jedině včasný první kontakt s turiany zachránil civilizace sdružené v Radě. Turiani převážili misky válečných vah až do mrtvého bodu, ovšem už tehdy bylo nad slunce jasné, že vzhledem k nekonečným hordám kroganů nebude tuto válku možné vyhrát běžnými způsoby. Turiani ve spolupráci se salariany vyvinuli genetické řešení kroganské porodnosti.

Virus genofágu získává energii k rozmnožování „požíráním“ klíčových sekvencí genetického kódu. Aby bylo řešení definitivní, bylo nutné zasáhnout virem všechny buňky všech kroganů, jinak by krogané velmi snadno poškozené tkáně vyléčili. Když už genofág nemůže najít žádné další geny k pozření, vyhladoví a zemře, čímž se omezí kontaminace a vznik odvozených mutací. Takto „vytvořená“ genetická vada je dědičná. Salariané navrhovali, aby se genofág použil pouze jako zastrašující prostředek, to však turiani odmítli jako naivitu. Po dokončení projektu začali turiani genofág hromadně vyrábět a aplikovat. Nakažena byla kroganská domovská planeta, všechny kolonie i dobyté planety. Kvůli výsledné mutaci porodí živé dítě jen jedna z tisíce těhotných žen. Virus tedy nezasáhl plodnost, ale schopnost dítěte přežít. Těch několik málo kroganských žen schopných rodit živé děti se stalo vyhledávanou kořistí, o niž vedou kroganští náčelníci krvavé války. Dnes jsou krogané jen stínem své předešlé slávy. Ačkoliv povstání se odehrálo před mnoha staletími, jeho hrůzu neustále připomíná genofág a neschopnost kroganů se s ním vypořádat. Vypuštění genofágu je dodnes kontroverzním tématem, jež dává vznik mnoha vášnivým debatám.


Kroganská vzpouraEditovat

Po válce s rachni expandovali rychle se množící krogané na úkor svých sousedů. Dokud se ještě Rada dívala na krogany shovívavě, využili náčelníci zkušených vojáků k obsazení obytných planet. Celá staletí dobývali krogané jeden svět za druhým. Vždy potřebovali „už jenom jeden“. Když Rada nakonec přikázala kroganům, aby se stáhli z asarijské kolonie Lusia, kroganský vojevůdce Kredak vtrhl na Citadelu a vyhrůžkami Radu nutil, aby svá slova odvolala. Rada však podnikla předběžná opatření. Z těch nejlepších členů SZU a asarijských lovkyň byla utvořena tajná „pozorovací jednotka“, Úřad speciální taktiky a rozvědky. Jeho členové nazývaní spektry zahájily válku bolestivými strategickými útoky. Kroganský extranet zaplavily počítačové viry a planety se ponořily do tmy. Velitelské stanice se pod útoky připravených sebedestrukčních lodí proměnily v orbitální smetiště. Tímto se však jen odložilo nevyhnutelné. Následná válka by skončila porážkou, kdyby nebyl navázán první kontakt s turiany, kteří na kroganskou hrozbu zareagovali okamžitým vyhlášením války. Turiani se nacházeli na opačné (nechráněné) straně kroganských soustav, a tak rychle prorazili relativně slabě bráněným týlem. Krogané v odpověď začali na turianské kolonie vrhat vesmírné stanice a asteroidy. Ze tří světů se staly neobyvatelné pustiny. Toto byl nejhorší možný krok vůči turianům. Každý turian je v první řadě služebníkem společnosti, ochotným položit svůj život za ochranu svých bližních. Taktika kroganů neodradila turiany od války, naopak vyburcovala radikální odpor. Příchod turianských sil zachránil mnohé světy před zničujícím úderem běsnících flotil kroganských vojevůdců, nicméně válku vyhrála teprve biologická zbraň zvaná genofág. Následovala dlouhá desetiletí nepokojů. Osamělí náčelníci a skupiny zatvrzelých odpůrců se odmítli vzdát nebo zmizeli do okrajových soustav, kde se dali na pirátství.


Vojenská doktrínaEditovat

KroganBattlemaster2

Tradiční kroganské válečnictví bylo postaveno na taktice nekonečných mas. Pěchotní formace opatřené levnou druhořadou výbavou byly silné, ale neflexibilní. Systém velení byl velmi centralizovaný; vojáci na frontě, kteří spatřili nepřítele, kontaktovali svého velitele v týle, a ten jim zařídil palebnou podporu. Od nástupu genofágu si již krogané nemohou dovolit ztráty spojené se starými dobrými masovými útoky. Jeden kroganský válečník se teď vyrovná deseti válečníkům jiných kultur. Pro válečníka je zabíjení vědou. Soustředí se na osvojení efektivních a stručných pohybů, které využívají jeho brutální síly k vyřazení nepřátel jediným zdrcujícím úderem. Tento přechod od taktiky masového válečnictví k maximální efektivitě vedl ke zvýšené poptávce po pracovních místech na poli bezpečnosti a „námezdných svalovců“. Kvůli nelichotivé reputaci kroganů musí mnozí z nich pracovat na odvrácené straně zákona. Kroganští válečníci si nepotrpí na pozlátka a leštěný pancíř, spoléhají se na kvalitní výstroj a výzbroj. V ideálním případě co ruka, to zbraň. Jsou bezcitní a brutální, zároveň však systematičtí a disciplinovaní. K dosažení svých cílů neváhají použít libovolných prostředků, byť by byly sebevíc hanebné. Zajímání rukojmích a genocida jsou přijatelné způsoby, jak dosáhnout tiché okupace s minimálními ztrátami na kroganských životech. Krogané sloužící Sarenovi se podle všeho pozvolna vracejí k tradičnímu způsobu válčení skrze vyčerpání soupeře. Také úzce spolupracují s podpůrnými jednotkami gethů, kteří plní funkce, jež v jiných armádách zastávají bojové sondy. Jedinci s biotickými schopnostmi jsou mezi krogany vzácní. Tito jedinci jsou přijímáni s krajním podezřením a strachem. Krogané berou auru strachu jako užitečnou vlastnost velitele a biotiky často povyšují. Bojové sondy a jiné technologicky komplikovanější vybavení jsou u kroganů rovněž nedostatkovým zbožím.

Krvavé běsněníEditovat

Obávaní krogani jsou po celé galaxii známí jako děsivě brutální válečníci. Jejich legendární „krvavé běsnění“ jim v boji pomáhá, ale zároveň je i omezuje. V záchvatu šílenství se krogan stává zdánlivě nepřemožitelným, ale to jen proto, že ignoruje bolest. Krogan v záchvatu „krvavého běsnění“ bojuje bez ohledu na vážnost svých zranění a to až do té míry, že zbavený všech čtyř končetin dále kouše i po klinické smrti až do smrti tělesné. Krvavé běsnění je výsledkem kombinace dvou aspektů kroganského nervového systému. Prvním aspektem je pozitivní smyčka odezvy, v níž adrenalin, uvolňující se strachem či hněvem, potlačí serotonin, chemickou látku mozku, která navozuje klid. Druhým je silně vyvinutý limbický systém kroganů. Strach nebo hněv přesune u kroganů, stejně jako u lidí, mentální kontrolu z předních laloků, které jsou střediskem rozumného uvažování, do limbického systému, který je střediskem pro agresi a přežití. Během této změny vykazují krogani i lidé zmenšenou schopnost logicky uvažovat a ovládat se.

V dobách před ekologickou katastrofou na Tuchance bylo mezi krogany krvavé běsnění velice vzácné. Tehdy sice byli všichni krogani také schopní probudit v sobě při boji velký hněv a násilné chování, ale skoro žádný z nich nebyl necitlivý vůči bolesti. Dokázalo to jen asi jedno procento kroganů, což byli jedinci trpící potlačením serotoninu. Tou dobou nahlížela kroganská společnost na tento stav jako na patologický a ty, které jím trpěli, se snažila pro jejich vlastní ochranu i pro ochranu společnosti léčit nebo držet v izolaci. Po nukleární katastrofě, která se odehrála před čtyřmi tisíci let, si evoluce vybrala kvůli přežití jedině ty jedince, kteří byli schopni krvavého běsnění. Dnes už nežije nikdo, kdo by pamatoval život kroganů bez bezhlavého, vražedného běsnění.


Známí kroganéEditovat

Kroganské světyEditovat


--Amim 7. 1. 2011, 22:42 (UTC)

Citadela {{#dpl:category=Národy Citadely skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Mimo Citadelu {{#dpl:category=Národy mimo Citadelu skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Historické rasy {{#dpl:category=Historické rasy skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.