FANDOM


QuarianMaleAndFemale

Kvariany vyhnali gethové téměř před třemi stoletími z jejich domovské soustavy a nyní žije většina kvarianů na palubě lodí v Migrační flotile, která sestává z 50 tisíc plavidel různé velikosti, od osobních raketoplánů po mobilní vesmírné stanice. Flotila je domovem pro 17 milionů kvarianů a má pochopitelně jen omezené zdroje. Kvůli tomu musí každý kvarian podstoupit zkoušku dospělosti a vydat se na Pouť, což znamená, že opustí flotilu a vrátí se teprve tehdy, když najde něco užitečného, co může svému lidu přinést. Ostatní národy mají tendenci pohlížet na kvariany s nechutí proto, že vyrobili gethy, a kvůli negativnímu dopadu flotily na každou soustavu, do které přiletí. O kvarianech vzniklo mnoho mýtů a zkazek, někteří dokonce věří, že pod jejich oblekem a dýchací maskou se ve skutečnosti skrývají kybernetičtí tvorové - sestávající z organických a syntetických součástí.

FyziologieEditovat

Tali

Kvariané jsou obecně a nepatrněji stavění než lidé. Jejich nejvýraznější rys je fakt, že jejich imunitní systém je slabší než u jiných druhů, takže Kvariané mají stálou potřebu nosit ochranné oděvy a dýchací masky. Další výrazný rys kvarianů lze vidět při pohledu na jejich ruce - kvariané mají jen tři prsty.

EkonomieEditovat

Migrační flotila nemá příliš širokou ekonomickou základnu a funguje spíše na principu „z ruky do pusy“. Na kvarianských lodích sice funguje lehký průmysl a výrobní linky, ovšem naprosto chybí těžký průmysl, například rafinace či stavba lodí. Flotila má tankery k čištění vody a zařízení k výrobě kyslíku, ale produkce potravin je kvůli prostorové náročnosti zemědělství silně omezena. Jediná katastrofa by mohla zničit křehkou rovnováhu. Kvariané si vydělávají na živobytí vynalézavými způsoby. Jelikož je vláda povinna zajistit potravu, vodu, vzduch a lékařskou péči všem jedincům, Konkláve strategicky plánuje let flotily tak, aby mohla obstarat zásoby a peníze. Když se nějaká kultura dozví, že Migrační flotila má namířeno do jejího systému, často kvarianům nabídne „dar“ v podobě nadbytečných lodí, paliva a surovin, aby Konkláve přesvědčila ke změně kurzu. Během průletu flotily soustavou se od ní odpoutá houf těžebních plavidel, která dolují kovy a křemičité materiály z asteroidů a led a organické látky z komet. Kvarianští těžaři jsou mistry v povrchové těžbě vesmírných zdrojů. Jejich práce vykřesává jiskřičky napětí mezi nimi a korporacemi, které v dané soustavě již těží. Obrovské důlní společnosti utrácejí milióny za lobování a mediální kampaně, v nichž vykreslují kvariany jako kobylky, které nejdřív sežerou veškeré zdroje v jedné soustavě a poté odtáhnou na další. Nejcennější komoditou kvarianů jsou jejich vybrané dovednosti. Většina z nich je zkušenými horníky. Celý život musí něco opravovat či improvizovaně vyrábět, a tak bývají zručnými řemeslníky a techniky. Nezřídkakdy se stává, že tatáž korporace, jež veřejně očerňuje kvariany, s nimi potajmu uzavře smlouvu a najme si je na technické pracovní pozice, za něž by příslušníci jiných druhů požadovali daleko vyšší platy. Dělnické vrstvy nechovají kvariany ve velké lásce. Když se blíží flotila, často lze slyšet povzdechy jako: „kvariané nás přilétají připravit o práci.“

VládaEditovat

4729385926 97075f1b39

Kvůli kvarianskému nejistému životnímu stylu a potřebě dodržovat striktní systém přídělů je vláda poněkud autokratická. Migrační flotile velí Admiralita, výbor pěti armádních důstojníků, jimž radí legislativní orgán zvaný Konkláve. Každá loď z flotily má právo vyslat své zástupce na vlajkovou loď do Konkláve. Počet zástupců závisí na velikosti posádky. Rozsáhlé klany s velkými loděmi a více hlasy utvářejí hlavní politické bloky. Opozici představuje takzvaná Doprovodná koalice, skládající se ze zástupců tisíců menších lodí. Admiralita se ve většině případů řídí rozhodnutími Konkláve. Pokud se všichni členové Admirality jednomyslně shodnou, že rozhodnutí Konkláve ohrožuje přežití flotily, a nedokáží přesvědčit Konkláve, aby naslouchala jejich obavám, mají právo vetovat usnesení legislativy. Po využití této výjimečné pravomoci musí členové Admirality abdikovat. Jestliže tak neučiní, zbytek armády má povinnost neprodleně je zatknout. Kapitán každé lodi má plnou autoritu nad svým plavidlem, v jeho rozhodnutích mu ale pomáhá volený radní, podobně jako Admiralitě radí Konkláve. Jejich vztah se může různit od spolupráce, přes zdvořilou toleranci, až po přímé nepřátelství, ovšem každý kapitán, který se zachová v rozporu s přáním radního bez udání dobrého důvodu, bude Admiralitou odvolán z funkce. Mnohé kvarianské lodě jsou kolektivním vlastnictvím klanů, jež společně nahromadily zdroje k zakoupení lodi od soukromého obchodníka. Velké lodě jsou symbolem prestiže rozsáhlých a bohatých klanů. Mezi drobnými klany je i pomenší plavidlo vnímáno jako ukázka postavení, jelikož klan musel před zakoupením lodi nashromáždit značné jmění. Kapitánové klanových lodí nemohou být odvoláni Admiralitou. Dokud problematičtí kapitánové nemaří blaho celé flotily, jsou považováni za „rodinný“ problém, který si každý klan musí vyřešit sám.


Právo a obranaEditovat

ME2 Quarians Group Shot

Konkláve má podobně jako jakákoliv jiná planetární demokracie systém světského práva, nicméně způsob jeho vynucování a průběh soudů je celkem ojedinělý. Po útěku před gethy bylo ve flotile jen málo strážníků, kteří by dohlíželi na milióny prchajících civilistů, a tak námořnictvo využilo k zajištění práva a pořádku své vojenské jednotky. Dnes používá kvarianská pěchota podobnou taktiku a výcvik jako speciální policejní složky, ale zároveň zůstává pod velením armády a je připravena k boji ve stísněných prostorách vesmírných lodí. Provinilci jsou po zatčení předvedeni ke kapitánovi lodi, který vyřkne rozsudek. Lodní rada sice může vznést námitky a poskytnout doporučení, podle tradice má však v otázkách udržování pořádku absolutní autoritu kapitán. Kapitáni většinou bývají shovívaví a nařizují provinilcům veřejné práce nebo obecně nenáviděné úkony při údržbě lodi. Vytrvalí recidivisté se „nešťastnou náhodou“ zapomenou na příští obyvatelné planetě. Tento zvyk vysazovat zločince na cizích planetách poněkud kazí vztahy mezi kvariany a systémy, jimiž prolétají. Kapitáni však nemají příliš na výběr; prostoru i zásob je omezené množství a vydržovat si neproduktivní populaci vězňů nepřipadá v úvahu. V dřívějších dobách byly mnohé kvarianské nákladní lodě vyzbrojené a fungovaly jako příležitostní korzáři. Přestože dnes kvariané znovu vybudovali svou armádu, stále mají jen několik set válečných lodí k ochraně desítek tisíc ostatních plavidel. Civilní kvarianské lodě často vozí výzbroj, a nejsou tak mezi piráty příliš populární. Kvarianské námořnictvo provádí přísné hlídkové lety a nebere si žádné servítky. Pokud se někdo přiblíží k jejich lodi bez oznámení účelu, neváhají střílet.

PouťEditovat

Když kvariané, žijící v Migrační flotile, dosáhnou dospělosti, musí opustit svou rodnou loď a najít si novou posádku, která je přijme za stálé obyvatele. Aby prokázali, že jsou toho hodni, musí posádce přinést něco hodnotného. Tento dar se odevzdává kapitánovi jako důkaz toho, že mladý kvarian nebude pouhým příživníkem na skromných lodních zásobách. Tomuto procesu se říká „pouť“. Opomineme-li všechny rituály, pouť je zkrátka jen snaha zajistit genetickou diverzitu v prostředí malých, relativně izolovaných komunit, které dohromady tvoří Migrační flotilu. Kdyby mladí zůstávali na svých rodných lodích a plodili zde potomstvo, riziko příbuzenských svazků by strmě rostlo. Další důležitý důvod je, že kvarian při Pouti pozná, jaký je skutečně svět mimo Flotilu - odchází jako vzpurný mladík, vrací se jako zkušený kvarian, ochotný podporovat kvarianské ideály. Během příprav na nadcházející Pouť se kvarianům do těla vpravují rozličné implantáty podporující imunitní systém. Jelikož kvariané vyrůstají ve sterilním, monitorovaném prostředí Migrační flotily, o žádné přirozené imunitě se u nich prakticky nedá mluvit.

NáboženstvíEditovat

Dávní kvariané praktikovali uctívání svých předků. I po opuštění víry a přechodu ke světskému náhledu si jejich potomci zachovali úctu k moudrosti stařešinů. S postupem času a vývojem technologií logicky došli ke zjištění, že osobnosti a vzpomínky svých předků mohou zachovat jako počítačové virtuální inteligence. Tyto záznamy se poté staly studnicemi moudrosti a vzdělání. Ukládaly se do centrální databáze dostupné pouze pomocí extranetového připojení. Kvariané si nijak nenalhávali, že nalezli nesmrtelnost - stejně jako všechny virtuální inteligence, ani jejich elektronicky uchovaní předci se nedali prohlásit za myslící bytosti. To však kvariané nepovažovali za nepřekonatelný problém, vždyť vše - včetně samostatného uvažování - je vlastně jen otázkou matematiky. To byl důvod, proč započali rozsáhlý výzkum s cílem vytvořit umělou inteligenci, aby tak mohli uniknout omezení smrtelnosti a poskytnout svým předkům skutečné vědomí. Bohužel životní forma, již kvariané nakonec stvořili, nesdílela stejné morální hodnoty jako oni sami. Když si gethové vybojovali nadvládu, databázi předků zničili. Od úniku z domovské planety již uteklo několik staletí a většina kvarianů se vrátila k rozličným formám náboženství. Mnozí věří, že vzestup gethů a zničení „předků“ bylo trestem za arogantní opuštění starých hodnot a vzývání vlastnoručně vytvořených model. Jiní mají více filozofický náhled a věří, že jejich rasa byla sice arogantní, nicméně za vzpourou gethů nestála žádná nadpřirozená síla. Tak či tak, všichni kvariané se však shodnou na tom, že o svou domovskou planetu přišli kvůli vlastní zaslepenosti.


Známí kvarianéEditovat

Bývalé kvarianské světyEditovat

Citadela {{#dpl:category=Národy Citadely skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Mimo Citadelu {{#dpl:category=Národy mimo Citadelu skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Historické rasy {{#dpl:category=Historické rasy skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.